Pojďmě spoluvytvářet žádoucí změny ve Vašem životě

Psychoterapie

Moje filosofie

Jsem psychoterapeutkou uplatňující ve své praxi přístup orientovaný na řešení (Solution Focused Approach), který se řadí do mezi postmoderní systemické směry. Velmi blízko mám také k humanismu.

Poskytuji

Vyplatí se pečovat o své

zdraví

Na psychoterapeuta se obvykle obracejí lidé  při řešení obtížných životních situacích nebo když si přejí ve svém životě změnu.

01

Žádoucí změny

Věřím, že změny v našich životech jsou nevyhnutelné. Díky psychoterapii má člověk větší možnost ovlivnit to, aby se tyto změny děly žádoucím způsobem.

02

Respekt

Věřím, že v našem životě děláme to nejlepší, čeho jsme v danou chvíli schopni. Zásadní hodnotou, kterou se řídím, je respekt k člověku v jeho individualitě. 

03

Vztah a bezpečí

Věřím, že to kým jsme, se utváří ve vztazích s jinými lidmi. Usiluji o vytváření bezpečného vztahu, kde máte prostor rozvíjet Vaše přání a spokojenost ve svém každodenním životě.

Aby byla psychoterapie

užitečná

Věděli jste, že aby Vám byla psychoterapie užitečná, je potřeba, aby Vám sedla osoba psychoterapeuta? Pokud máte za sebou psychoterapeutickou zkušenost, která nenaplnila Vaše očekávání, nevzdávejte to a zkuste to znovu, buďto se mnou, nebo s někým jiným.

Psychoterapie je péče o zdraví.

S klienty obvykle pro oboustranné bezpečí uzavírám takovouto

dohodu o konzultacích

Vážené klientky a vážení klienti,
 
děkuji, že jste se na mě obrátili při řešení témat vašeho života. Cením si důvěry, kterou do mě vkládáte a slibuji, že budu dělat vše, co je v mých možnostech pro to, aby naše setkávání pro vás byla užitečná. Níže sepisuji základní body pro spolupráci, která jsou dle mého názoru důležitá pro budování bezpečného terapeutického vztahu. Prosím vás o jejich důkladné přečtení. Udělení souhlasu k této Dohodě je předpokladem pro spolupráci. Pokud máte k Dohodě otázky nebo podněty, kontaktujte mě prosím na michaela@nahoru.eu.
Děkuji. 
S přáním všeho nejlepšího 
Michaela Frank
 
Poznámka: V dokumentu je pro přehlednost použit termín „klient“ v mužském rodě, odkazující, jak na ženy klientky, tak na muže klienty. Jedná se o čistě praktické užití slova v zájmu stručnosti a prosím proto o pochopení. Děkuji.
 
DOHODA O KONZULTACÍCH
 
Konzultace
Konzultace trvají běžně 60 minut. Frekvence setkání je věcí domluvy mezi klientem a konzultantkou. Obvyklé rozestupy mezi sezeními bývají 2-3 týdny, zpočátku spolupráce bývají obvykle rozestupy kratší a s časem se prodlužují. Tyto údaje jsou ovšem pouze orientační a vždy záleží na individuálních přáních klienta a možnostech konzultantky.
Během konzultace se konzultantka s klientem obvykle nedomlouvá na termínu dalšího sezení. Je na klientovi, aby zvážil užitečnost dalšího setkání, časový odstup, který potřebuje, a ozval se konzultantce ohledně domluvy dalšího termínu s dostatečným časovým předstihem (minimálně týden, raději více). Ze strany konzultantky se jedná o formu projevu respektu a zplnomocnění klienta a snahu o vytvoření bezpečného rámce pro další kontraktování spolupráce. Vždy je možná odlišná domluva dle přání klienta. 
 
Terapeutický vztah
Klient bere na vědomí, že konzultantka je ve výcviku v přístupu zaměřeném na řešení a pracuje pod supervizí.
Konzultantka i klient se podílejí na vytváření terapeutického vztahu, založeném na důvěře. Porušení vzájemné důvěry je důvodem k ukončení spolupráce z jedné či druhé strany.
Klient má právo ukončit spolupráci kdykoliv bez udání důvodů, ačkoliv je vítané, pokud je poskytnut. Je užitečné pokud klient konzultantku o ukončení spolupráce informuje.
Konzultantka má právo ukončit spolupráci v případě, že z etického hlediska nebude moci v konzultacích pokračovat. O tomto je klient informován a pokud o to stojí, je mu doporučeno, jak postupovat dále.
Předpokladem vytvoření účinného terapeutického vztahu, jakožto předpokladu žádoucích změn v životě klienta, je skutečnost, že osoba konzultanta (terapeuta) musí klientovi sednout. Je naprosto v pořádku, pokud se to nestane hned a klient by měl cítit svobodu obrátit se na někoho jiného.
Konzultantka se zavazuje k celoživotnímu seberozvoji a vzdělávání, aby mohla poskytovat co nejkvalitnější službu lidem, s nimiž spolupracuje a hlásí se k etickému kodexu České asociace pro psychoterapii. Klient má právo znát informace o vzdělání a zkušenostech konzultantky.
 
Ochrana osobních údajů
Konzultantka dodržuje mlčenlivost, vše co je řečeno na sezení je důvěrné. 
Na sezení dělá konzultantka automaticky poznámky. Na začátku sezení konzultantka navrhuje pořízení zvukového záznamu, případně jeho transkriptu, a v jeho průběhu může s ohledem na okolnosti navrhnout využití techniky, z níž může vzniknout určitý výstup. Všechny materiály ke konzultacím jsou vedeny v elektronické podobě na zaheslovaných přístrojích a v zabezpečených složkách na konzultantkou placeném Google Disku. Klient má vzdálený přístup do své složky, odkaz pro přístup mu je zaslán emailem. Klient má plné právo odmítnout pořízení poznámek, audiozáznamu či výstupu aktivity (stejně jako aktivitu samotnou), a má také právo kdykoliv požádat o jejich smazání. Této žádosti bude bez zbytečného odkladu vyhověno. Vyhovění žádosti nemá retroaktivní účinek na již existující výstupy v podobě studijní, vědecko-výzkumné a publikační činnosti konzultanty (viz níže).
Konzultantka má právo (a povinnost) účastnit se supervizí a probírat zde témata související s terapeutickým procesem. Během supervizí je zachována anonymita klienta. Pokud je to aktuální, klient je informován o tom, že konzultantka absolvovala supervizi na téma, které jí vyvstalo v průběhu společné konzultace.

Konzultantka si vyhrazuje právo pracovat s anonymizovanými daty z konzultací ve své studijní, publikační a vědecko-výzkumné činnosti.

Domluvte si termín

Psychoterapeutická konzultace

Zanechte mi Vaše kontaktní údaje. Co nejdříve se Vám ozvu zpět.
Michaela